Abhishek Dwivedi
1 July 12A
Abhishek Srivastava
25 June 5A
Aditya Raj Kesarwani
30 June 2A
Akshata Singh
27 June 7B